2010

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 3.3.2010

 

Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 3.3.2010

 

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 3.3.2010
 
1/10   - bere na vědomí zprávu o činnosti rady
2/10   - pro rok 2010 schvaluje cenu vodného ve výši 27,85 Kč za m3 a pevná
            sazba 264,- Kč
3/10   - schvaluje, že stočné hradí za občany Obec Želeč
4/10   - ZO navrhuje, aby studie pro výstavbu RD v lokalitě „Za želečským
            rybníčkem bude vyvěšena na chodbě obecního úřadu k nahlédnutí a
            výběr návrhu bude proveden na příštím zasedání ZO.
5/10   - ZO jmenovalo komisi pro výběr obecního erbu ve složení: ing.
            Novotný, Hruška Čaňková, Hrdlička, Říha, Rejlek, Jahelka.
6/10   - ZO schvaluje záměr koupě pozemků /popř. směnu/ od pana Václava
            Kadlece a prodej nebo směnu pozemku č.p. 21/2 v k.ú. Želeč
          -ZO schvaluje záměr prodeje pozemků panu Vítězslavu Vavřinci
          -ZO schvaluje záměr koupě pozemků pod komunikací od Kalabových
           k Hákovi
7/10   - schvaluje půjčku z FRB manželům Hruškovým čp. 221 ve výši 50 000,-
            Kč
8/10  - schvaluje hospodaření Základní školy Želeč dle předloženého návrhu
9/10  - ukládá starostce zjistit příčiny zápachu v části obec Želeč – Paďousy.
 
 
 
 
V Želči dne 3.3.2010
 
                                                                  Ing. Dagmar Čaňková
                                                                      starostka obce