2010

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 18.5.2010

 

Usnesení
Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 18.5.2010 v obřadní síni obecního úřadu v Želči od 18 hodin.
 
  

10/10 schvaluje  závěrečný účet obce Želeč za rok 2009 výrokem bez výhrad

11/10 schvaluje návrh na rozdělení parcel pro RD v Želči podle návrhu  

          Rejlek, Stejskal    

12/10 ukládá starostce zahájit další práce: zaměření území, zadání projektu na

          zasíťování atd. ve vztahu k usnesení 11/10

 13/10 postupuje předlohu  erbu obce , vypracovanou ing. Fr. Novotným  

          k posouzení heraldikovi

14/10 schvaluje jmenování komise pro VŘ oprava komunikace u bytovek v

          Želči : členové rady, ing. Novotný, Hruška, ing. Rypáček

15/10 bere na vědomí opravu kanalizace Paďousy

16/10 schvaluje rozpočtové opatření č.2/2010

17/10 schvaluje koupi pozemku od paní Hrdinové vedle hřiště za cenu 300 Kč

          za m2.

18/10 schvaluje provedení jednoho pruhu zpevněné komunikace podél KD,   

          schvaluje demolice dřevníku u školy, zahájit jednání s ředitelem ZŠ a

          starostce a radě ukládá vybrat dodavatele prací.

 

V Želči dne 18.5.2010

 

                                                     Ing. Dagmar Čaňková

                                                            starostka obce