Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě již mnozí zaregistrovali, v naší obci se již mnoho let připravuje akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod“. Vzhledem k vysoké investiční náročnost této akce, je započetí její realizace podmíněno poskytnutím dotace, o kterou naše obec, po ukončení přípravných projektových prací, v roce 2014 zažádala.

S ohledem na skutečnost, že v roce 2015 předpokládáme obdržení příslibu poskytnutí této dotace, rozhodli jsme se předložit Vám souhrnnou informaci o plánovaném technickém řešení, co se v této akci doposud událo a co nás čeká.

S ohledem na skutečnost, že v roce 2015 předpokládáme obdržení příslibu poskytnutí této dotace, rozhodli jsme se předložit Vám souhrnnou informaci o plánovaném technickém řešení, co se v této akci doposud událo a co nás čeká.

 

Rekapitulace stávajícího stavu

Stávající zástavba, kterou v převážné části tvoří individuální rodinné domy, je v současné době odkanalizována systémem kanalizačních stok jednotné soustavy v celkové délce cca 4,9 km.

Stávající kanalizační stoky jsou zakončeny šesti výustěmi do Želečského rybníka. Zbývající kanalizační stoky jsou vyústěny do otevřených rigolů (jeden se nachází na konci obce směrem na Ústrašice, u fotbalového hřiště; druhý se nachází u nových parcel směrem na Třebiště)

S ohledem, že převážná část v septicích předčištěných splaškových vod je vypouštěna do Želečského rybníka, probíhá dočištění vypouštěných splaškových vod v tomto rybníku. Zbývající část vypouštěných splaškových vod je otevřenými rigoly odváděna přímo do recipientu – Želečského potoka. Do potoka jsou rovněž odváděny vody ze Želečského rybníka, který je v současné době hospodářsky využíván k produkci ryb.

 

Popis navrhovaného řešení

V minulosti byly zvažovány různá technická řešení pro provedení ČOV. Nakonec bylo rozhodnuto realizovat mechanicko biologickou ČOV. Oproti jiným způsobům čištění má tato varianta, mimo jiné, výhodu v nízkých provozních nákladech (pro provoz vlastní ČOV není potřeba žádná elektrická energie) a rovněž její vybudování nevyvolá potřebu rušení stávajících septiků, jak je tomu u jiných typů ČOV.

Jak již bylo zmíněno, část odpadních vod z obce Želeč je odváděna po předčištění v septicích do silničního příkopu, část do Želečského rybníka a část do odtoku z rybníka. Připravované řešení předpokládá vybudování nové kanalizace, která podchytí stávající výustě a přivede odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

(nákresy jednotlivých částí naleznete v níže přiložených souborech)

KANALIZACE

 • SO-01 - KANALIZAČNÍ PŘIVADĚČ
  • Trasa kanalizačního přivaděče je vedena v souběhu se stávajícím otevřeným, částečně přirozeným a částečně upraveným korytem drobné vodoteče – Želečského potoka. Umístění biologické nádrže ČOV vyvolá přeložku upravené části Želečského potoka v prostoru nádrže.
 • SO-02 - STOKOVÁ SÍŤ
  • Stoková síť je tvořena gravitačními kanalizačními stokami A, A-1, kanalizačním výtlakem „1“ (přes Paďousy), stokou B (ze směru od Hlavatec) a stokou C (směr od Třebiště)
  • Na všech stokách budou vybudovány tzv. odlehčovací komory, které zajistí odvod přebytečných dešťových vod
   Stokou A-1 budou odpadní vody přiváděny do čerpací stanice, jež bude umístněna v Paďousích, v části u Hejlíků. Odlehčované vody budou odváděny do Želečského rybníka, stejně jako dešťové vody ze stávajících stok A a B.
   Z povodí stoky C budou dešťové vody odlehčeny spolu s ředěnými splaškovými vodami z povodí A a B v prostoru ČOV. Dešťové vody z odlehčovací komory na ČOV budou vyústěny do biologické nádrže.

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"
Obr. 1 - celková mapa nové kanalizace + ČOV

ČOV

 • SO-03 - ODLEHČ. KOMORA A ŠTĚRB. LAPÁK PÍSKU
  • Odlehčovací komora před ČOV zajistí odlehčení všech průtoků nad 15,4 m3/h (4,3 l/s). Odlehčené průtoky budou přivedeny přímo na stabilizační, biologickou nádrž.
  • Pro separaci písku bude použit štěrbinový lapák písku. Součástí lapáku písku jsou jednoduché, ručně stírané hrubé česle. Předpokládaná produkce shrabků je 2,7 t/rok. Shrabky budou ukládány na zpevněné úložiště a jednorázově (2 x ročně) společně s pískem odváženy na skládku domovního odpadu.
 • SO-04 - ŠTĚRBINOVÁ NÁDRŽ
  • Tato část zabezpečí mechanické předčištění odpadních vod. Zachycený kal bude cca 2 x ročně vyvážen feka -vozem ke strojnímu odvodnění na Areálovou ČOV Tábor.
 • SO-05 - BIOLOGICKÁ NÁDRŽ
  • Mechanicky vyčištěná voda bude natékat do neprovzdušňované biologické nádrže pro čištění odpadních vod o celkové ploše 2 x 3.750 m2 se střední hloubkou vody 1m. Těžba sedimentů se předpokládá po cca 20 letech provozu.
 • SO-06 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ A MĚŘENÍ PRŮTOKŮ
 • SO-07 - PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 • SO-08 - OPLOCENÍ ČOV
 • SO-09 - PŘELOŽKA ŽELEČSKÉHO POTOKA
 • SO-10 - KONTEJNER PRO SKLAD NÁŘADÍ

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"
Obr. 2 - detail ČOV

 

Detailní popisy jednotlivých částí naleznete v níže přiložených technických a průvodních zprávách projektové dokumentace.

Kompletní dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu.

 

Cena a harmonogram výstavby

Na projektovanou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí – spi. zn. č.: S-META56503/2012/Rei, č.j.: METAB 13925/2013/SÚ/Rei, dne 15.3.2013.

Pro zpracování dotačních podkladů byla, na základě výběrového řízení, vybrána společnost Pro Invest s.r.o.

S ohledem na podmínky Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ bylo nutné ještě před podání žádosti o dotaci provést výběr zhotovitele.

Výběrové řízení proběhlo v období březen / duben 2014.

Na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.4.2014 schválilo Zastupitelstvo obce dne 16.4.2014 dodavatele na akci „Kanalizace a ČOV Želeč“ , a to sdružení společností „Sdružení Želeč Zvánovec a.s. a HYDRO KOV s.r.o.“,kteří předložili nejlevnější nabídku na realizaci ve výši 35.794.359,76 Kč bez DPH.

Jak jsme již zmínili v úvodu, vlastní započetí realizace je podmíněno poskytnutím dotace od Ministerstva zemědělství – výše podpory by měla činit 60% z celkových nákladů.

Nad rámec tohoto žádáme ještě o další podporu z Jihočeského kraje, která by mohla pokrýt až 10% nákladů, tzn. celkový objem získaných dotací by mohl činit až 70%.

Dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje dokončit celé dílo během 12 měsíců od započetí prací.

Stavba bude rozdělena na následující etapy:

 1. etapa – Přeložka Želečského potoka (SO-09)
 2. etapa – Výstavba objektů ČOV a biologických nádrží (SO-03, 04, 05, 06, 10)
 3. etapa – Provedení kanalizačního sběrače (SO-01)
 4. etapa – Provedení dostavby kanalizace (SO-02)
 5. etapa – Dostavba příjezdové komunikace a oplocení (SO-07, 08)

 

Je nepochybné, že realizace této významné akce se dotkne mnoha občanů naší obce a bude znamenat určitá provozní omezení – o těch Vás budeme průběžně předem informovat.

Věříme, že toto období společně zvládneme bez výrazných komplikací a výsledkem bude další zkvalitnění podmínek pro život v naší obci. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
celkova-mapa.pdf 3560.5 Kb
detail-areal-cov-situace-a-podelny-rez.pdf 1418.6 Kb
detail-privadec-so-01.pdf 1431.5 Kb
detail-stoka-a.pdf 2922.2 Kb
detail-stoka-c.pdf 4177.4 Kb
pruvodni-a-souhrnna-zprava.pdf 2537.1 Kb
technicka-zprava.pdf 438.6 Kb