Obec Želeč

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě již mnozí zaregistrovali, v naší obci se již mnoho let připravuje akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod“. Vzhledem k vysoké investiční náročnost této akce, je započetí její realizace podmíněno poskytnutím dotace, o kterou naše obec, po ukončení přípravných projektových prací, v roce 2014 zažádala.

S ohledem na skutečnost, že v roce 2015 předpokládáme obdržení příslibu poskytnutí této dotace, rozhodli jsme se předložit Vám souhrnnou informaci o plánovaném technickém řešení, co se v této akci doposud událo a co nás čeká.

S ohledem na skutečnost, že v roce 2015 předpokládáme obdržení příslibu poskytnutí této dotace, rozhodli jsme se předložit Vám souhrnnou informaci o plánovaném technickém řešení, co se v této akci doposud událo a co nás čeká.

 

Rekapitulace stávajícího stavu

Stávající zástavba, kterou v převážné části tvoří individuální rodinné domy, je v současné době odkanalizována systémem kanalizačních stok jednotné soustavy v celkové délce cca 4,9 km.

Stávající kanalizační stoky jsou zakončeny šesti výustěmi do Želečského rybníka. Zbývající kanalizační stoky jsou vyústěny do otevřených rigolů (jeden se nachází na konci obce směrem na Ústrašice, u fotbalového hřiště; druhý se nachází u nových parcel směrem na Třebiště)

S ohledem, že převážná část v septicích předčištěných splaškových vod je vypouštěna do Želečského rybníka, probíhá dočištění vypouštěných splaškových vod v tomto rybníku. Zbývající část vypouštěných splaškových vod je otevřenými rigoly odváděna přímo do recipientu – Želečského potoka. Do potoka jsou rovněž odváděny vody ze Želečského rybníka, který je v současné době hospodářsky využíván k produkci ryb.

 

Popis navrhovaného řešení

V minulosti byly zvažovány různá technická řešení pro provedení ČOV. Nakonec bylo rozhodnuto realizovat mechanicko biologickou ČOV. Oproti jiným způsobům čištění má tato varianta, mimo jiné, výhodu v nízkých provozních nákladech (pro provoz vlastní ČOV není potřeba žádná elektrická energie) a rovněž její vybudování nevyvolá potřebu rušení stávajících septiků, jak je tomu u jiných typů ČOV.

Jak již bylo zmíněno, část odpadních vod z obce Želeč je odváděna po předčištění v septicích do silničního příkopu, část do Želečského rybníka a část do odtoku z rybníka. Připravované řešení předpokládá vybudování nové kanalizace, která podchytí stávající výustě a přivede odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

(nákresy jednotlivých částí naleznete v níže přiložených souborech)

KANALIZACE

 • SO-01 - KANALIZAČNÍ PŘIVADĚČ
  • Trasa kanalizačního přivaděče je vedena v souběhu se stávajícím otevřeným, částečně přirozeným a částečně upraveným korytem drobné vodoteče – Želečského potoka. Umístění biologické nádrže ČOV vyvolá přeložku upravené části Želečského potoka v prostoru nádrže.
 • SO-02 - STOKOVÁ SÍŤ
  • Stoková síť je tvořena gravitačními kanalizačními stokami A, A-1, kanalizačním výtlakem „1“ (přes Paďousy), stokou B (ze směru od Hlavatec) a stokou C (směr od Třebiště)
  • Na všech stokách budou vybudovány tzv. odlehčovací komory, které zajistí odvod přebytečných dešťových vod
   Stokou A-1 budou odpadní vody přiváděny do čerpací stanice, jež bude umístněna v Paďousích, v části u Hejlíků. Odlehčované vody budou odváděny do Želečského rybníka, stejně jako dešťové vody ze stávajících stok A a B.
   Z povodí stoky C budou dešťové vody odlehčeny spolu s ředěnými splaškovými vodami z povodí A a B v prostoru ČOV. Dešťové vody z odlehčovací komory na ČOV budou vyústěny do biologické nádrže.

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"
Obr. 1 - celková mapa nové kanalizace + ČOV

ČOV

 • SO-03 - ODLEHČ. KOMORA A ŠTĚRB. LAPÁK PÍSKU
  • Odlehčovací komora před ČOV zajistí odlehčení všech průtoků nad 15,4 m3/h (4,3 l/s). Odlehčené průtoky budou přivedeny přímo na stabilizační, biologickou nádrž.
  • Pro separaci písku bude použit štěrbinový lapák písku. Součástí lapáku písku jsou jednoduché, ručně stírané hrubé česle. Předpokládaná produkce shrabků je 2,7 t/rok. Shrabky budou ukládány na zpevněné úložiště a jednorázově (2 x ročně) společně s pískem odváženy na skládku domovního odpadu.
 • SO-04 - ŠTĚRBINOVÁ NÁDRŽ
  • Tato část zabezpečí mechanické předčištění odpadních vod. Zachycený kal bude cca 2 x ročně vyvážen feka -vozem ke strojnímu odvodnění na Areálovou ČOV Tábor.
 • SO-05 - BIOLOGICKÁ NÁDRŽ
  • Mechanicky vyčištěná voda bude natékat do neprovzdušňované biologické nádrže pro čištění odpadních vod o celkové ploše 2 x 3.750 m2 se střední hloubkou vody 1m. Těžba sedimentů se předpokládá po cca 20 letech provozu.
 • SO-06 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ A MĚŘENÍ PRŮTOKŮ
 • SO-07 - PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 • SO-08 - OPLOCENÍ ČOV
 • SO-09 - PŘELOŽKA ŽELEČSKÉHO POTOKA
 • SO-10 - KONTEJNER PRO SKLAD NÁŘADÍ

Informace k plánované akci "Kanalizace a ČOV Želeč"
Obr. 2 - detail ČOV

 

Detailní popisy jednotlivých částí naleznete v níže přiložených technických a průvodních zprávách projektové dokumentace.

Kompletní dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu.

 

Cena a harmonogram výstavby

Na projektovanou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí – spi. zn. č.: S-META56503/2012/Rei, č.j.: METAB 13925/2013/SÚ/Rei, dne 15.3.2013.

Pro zpracování dotačních podkladů byla, na základě výběrového řízení, vybrána společnost Pro Invest s.r.o.

S ohledem na podmínky Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ bylo nutné ještě před podání žádosti o dotaci provést výběr zhotovitele.

Výběrové řízení proběhlo v období březen / duben 2014.

Na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.4.2014 schválilo Zastupitelstvo obce dne 16.4.2014 dodavatele na akci „Kanalizace a ČOV Želeč“ , a to sdružení společností „Sdružení Želeč Zvánovec a.s. a HYDRO KOV s.r.o.“,kteří předložili nejlevnější nabídku na realizaci ve výši 35.794.359,76 Kč bez DPH.

Jak jsme již zmínili v úvodu, vlastní započetí realizace je podmíněno poskytnutím dotace od Ministerstva zemědělství – výše podpory by měla činit 60% z celkových nákladů.

Nad rámec tohoto žádáme ještě o další podporu z Jihočeského kraje, která by mohla pokrýt až 10% nákladů, tzn. celkový objem získaných dotací by mohl činit až 70%.

Dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje dokončit celé dílo během 12 měsíců od započetí prací.

Stavba bude rozdělena na následující etapy:

 1. etapa – Přeložka Želečského potoka (SO-09)
 2. etapa – Výstavba objektů ČOV a biologických nádrží (SO-03, 04, 05, 06, 10)
 3. etapa – Provedení kanalizačního sběrače (SO-01)
 4. etapa – Provedení dostavby kanalizace (SO-02)
 5. etapa – Dostavba příjezdové komunikace a oplocení (SO-07, 08)

 

Je nepochybné, že realizace této významné akce se dotkne mnoha občanů naší obce a bude znamenat určitá provozní omezení – o těch Vás budeme průběžně předem informovat.

Věříme, že toto období společně zvládneme bez výrazných komplikací a výsledkem bude další zkvalitnění podmínek pro život v naší obci. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
celkova-mapa.pdf 3560.5 Kb
detail-areal-cov-situace-a-podelny-rez.pdf 1418.6 Kb
detail-privadec-so-01.pdf 1431.5 Kb
detail-stoka-a.pdf 2922.2 Kb
detail-stoka-c.pdf 4177.4 Kb
pruvodni-a-souhrnna-zprava.pdf 2537.1 Kb
technicka-zprava.pdf 438.6 Kb
mapa ČR

Dnes je: 16.07.2019

Svátek slaví: Luboš

Aktuality

Návrh změny č. 3 Územního plánu Ústrašice
více
Návrh Územního plánu obce Skalice
více
13. setkání s dechovkou
sobota 13.7.2019 od 14:00, Kulturní dům v Želči
více
Footfest 2019
18. - 20.7. 2019, fotbalové hřiště TJ Sokol Želeč
více
Zápis z jednání rady obce 26.6.2019
více
Smlouva o poskytnutí dotace
Farnost Hlavatce, 10.6.2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 3 / 2019
více
Informace o termínu konání akce FOOTFEST dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o nočním klidu
více
Záznam z vystoupení žáků Základní školy v Želči
více
Obecní úřad v Želči - změna úředních hodin
více
Foto z vítání občánků 26.5.2019
více
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.5.2019
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 5.6.2019
více
Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji
více
Vernisáž výstavy aktů Linie touhy
sobota 13.7.2019 od 19:00, Obrazárna Špejchar
více
Dražební vyhláška
více
Pohádkový les s divadelním představením
neděle 23.6.2019 od 13:00, cesta na "Střelnici"
více
Informace o omezení doby nočního klidu v termínu 15. a 16.6.2019
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 5.6.2019 od 18:00
více
Dětský den
sobota 1.6.19 od 14:00, hřiště TJ Sokol Želeč
více
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 30.4.2019
více
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
více
Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu
více
Výstava plakátů a obrazů "Něžně bezstarostná jízda"
sobota 11.5. od 19:00, Obrazárna Špejchar Želeč
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2 / 2019
více
Otevíráme pro Vás Sportovní areál Želeč
více
Čarodějnické rejdění a pálení čarodějnic
více
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.3.2019
více
Zápis z jednání rady obce 11.4.2019
více
Pivní slavnosti
sobota 15.6.2019 od 17:00
více
Informace k volbám do Evropského parlamentu
více
Divadelní představení "Sudí na římse"
pátek 26.4.19 od 19:30, Kulturní dům Želeč
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 6.3.2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 1 / 2019
více
Oznámení o záměru směny pozemků v k.ú. Želeč
více
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
více
Dětský karneval
sobota 23.3.2019 od 15:00, Kulturní dům v Želči
více
Zápis z jednání rady obce 28.2.2019
více
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.1.2019
více
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.12.2018
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6.3.2019 od 18:00
více
Vernisáž výstavy Neprakta - Pitřík
sobota 23.2.19 od 15:00, Obrazárna Špejchar Želeč
více
Úplné znění Územního plánu Želeč
leden 2019
více
Smlouva o poskytnutí dotace 3/2019
G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ, z.s.
více
Smlouva o poskytnutí dotace 2/2019
Želečský spolek
více
Smlouva o poskytnutí dotace 1/2019
TJ Sokol Želeč
více
Zápis z jednání rady obce 9.1.2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 14 / 2018
více
Hasičský ples
pátek 25.1.2019 od 20:00, Kulturní dům Bezděčín
více
Myslivecký ples
sobota 26.1.2019 od 20:00, Kulturní dům Želeč
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2022
více
Schválený rozpočet obce pro rok 2019
více
Výběrové řízení na pozici - administrativní pracovnice - účetní
více
Pomozte nám s identifikací zatoulaných psů
více
Hasičský ples
sobota 16.2.2019 od 20:00, Kulturní dům Želeč
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 282/19 v k.ú. Želeč u Tábora
více
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2020 a 2021
více
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2019
více
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 30.11.2018
více
Usnesení a zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 19.12.2018
více
Sportovní ples
sobota 19.1.2019 od 19:00, Kulturní dům Želeč
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.12.2018 od 18:00
více
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
čtvrtek 13.12.2018 od 10:00
více
Schválené rozpočtové opatření č. 13 / 2018
více
Zápis z jednání rady obce 28.11.2018
více
Zpravodaj "U nás" - vydání 12/2018
více
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Želeč pro rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce pro rok 2019
více
Schválené rozpočtové opatření č. 12 / 2018
více
Zápis z jednání rady obce 13.11.2018
více
Usnesení a zápis z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce ze dne 1.11.2018
více
Schválené rozpočtové opatření č. 11 / 2018
více
Výsledky voleb do Zastupitelsva obce Želeč
více
Zápis z jednání rady obce 2.10.2018
více
Schválené rozpočtové opatření č. 10 / 2018
více
Usnesení a zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 19.9.2018
více
Výkaz o čerpání rozpočtu obce k 31.8.2018
více
Výzva občanům k doplnění informací v katastru nemovitostí
více
Využijte možnost získat úvěr z Fondu podpory a rozvoje bydlení
více
Najdete nás na youtube!
více
Setkání Želčí se vydařilo!
více